Question: Hoeveel is 1 25 inch?

Hoeveel is 1 feet In meter?

Een foot is gelijkgesteld aan 12 inch, oftewel: een foot is gelijk aan 12 x 2,54 cm = 30,48 cm. Rekenen we meters om naar feet, dan houdt dit in dat 1 meter gelijk is aan 3,28 feet.

Hoe lang is een feet in cm?

De internationale voet Een inch is exact gelijk aan 2,54 cm en er zitten 12 inches in één voet. Hiermee is een voet 304,8 mm = 0,3048 m = 381/1250 m. Eén meter is dan dus 1/0,3048 ofwel ongeveer 3,28 voet.

Reach out

Find us at the office

Brininstool- Manzella street no. 104, 53061 Zagreb, Croatia

Give us a ring

Caelin Clancy
+62 535 662 464
Mon - Fri, 8:00-21:00

Contact us