Question: Kan ik mijn kind geld lenen?

De ouder kan het kind het geld ter beschikking stellen, met de bedoeling het na een aantal jaar terugbetaald te krijgen. Op deze manier kan de ouder het kind al laten profiteren van zijn of haar vermogen. Er ontstaat een geldlening en ouders en kind maken afspraken over bijvoorbeeld het terugbetalen en de rente.

Hoeveel geld mag je van je ouders lenen?

Ouders mogen jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij schenken aan hun kinderen. In 2017 bedraagt deze schenking € 5.304. Wanneer u geld leent van – en dus rente betaalt aan – uw ouders, kunnen zij een deel van dit bedrag terugschenken. Zorg er wel voor dat het aparte transacties zijn.

Wat is een niet opeisbare lening?

Bij een niet-direct opeisbare lening moet het rentetarief gekoppeld zijn aan de zakelijke marktrente . Is de familielening onderhands, dan is dit risico voor de schuldeiser groter dan bij een hypothecaire inschrijving van de lening. De rente kan dus hoger zijn bij een geldlening zonder hypothecaire inschrijving.

Reach out

Find us at the office

Brininstool- Manzella street no. 104, 53061 Zagreb, Croatia

Give us a ring

Caelin Clancy
+62 535 662 464
Mon - Fri, 8:00-21:00

Contact us