Question: Welk geloof is mormoon?

godsdienstige sekte in Noord-Amerika, gesticht in 1830 door Joseph Smith naar aanleiding van openbaringen; polygamist (naar vroegere praktijk der Mormonen).

Waarin geloven de mormonen?

4) Alle mormonen geloven dat Joseph Smith de ware profeet is. Hij leefde van 1805 tot 1844 en verklaarde meerdere visioenen te hebben gehad waaruit hij leerde dat geen enkele kerk het ware geloof aanbood. Dat werd The Book of Mormon. Niet dat iemand de platen ooit heeft gezien.

Wie is de vader van Jezus?

1e eeuw v. Chr. Jozef (Hebreeuws: יוֹסֵף, Yosef; Grieks: Ἰωσήφ) was volgens het Nieuwe Testament de pleegvader, of voedstervader, van Jezus Christus.

Wat is een mormoon?

secte, die zich sinds 1860 noemt „Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen” (Eng.: „Church of Jesus Christ of latter-day saints”), in N. -Amerika gesticht door Joseph Smith (1805-1844, door tegenstanders vermoord).

Hoeveel Mormonen in Amerika?

De Kerk is vertegenwoordigd in circa 176 landen en territoria met ruim 16 miljoen leden. De hoofdzetel van de Kerk bevindt zich sinds 1847 nog steeds in Salt Lake City, Utah.

Hoe heten de ouders van Jezus?

De ouders van Jezus; dat zijn God als vader, Maria als moeder en Jozef als stiefvader. Jozef is tijdens de zwangerschap met Maria getrouwd en voedt Jezus op als zijn eigen zoon. Jezus was de oudste zoon en kreeg meerdere broers en zussen (Matteüs 13:54-56).

Wie zijn de ouders van Jezus?

Enige tijd later reisden Maria en Jozef naar Bethlehem om zich te laten inschrijven. Toen zij in Bethlehem waren aangekomen, begon de bevalling en werd Jezus daar geboren.

Waar wonen veel mormonen?

Salt Lake City werd gebouwd en toen hij in augustus 1877 overleed, woonden er meer dan 100.000 Mormonen. In 1848 werd de Salt Lake Valley echter Amerikaans grondgebied en konden de Mormonen de droom van een eigen staat wel vergeten. Toch wonen er vandaag nog veel Mormonen in de omgeving van Salt Lake City.

Reach out

Find us at the office

Brininstool- Manzella street no. 104, 53061 Zagreb, Croatia

Give us a ring

Caelin Clancy
+62 535 662 464
Mon - Fri, 8:00-21:00

Contact us